ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  RSS 2.0 

Επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας και Κυρώσεων - Ειδικοί όροι λειτουργίας - Δραστηριότητες επιχειρήσεων (ΚΑΔ) (15/01/2021)
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου "Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 BAR), δικτύου πολυαιθυλένιου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης στην πόλη της Καβάλας, υποβολή προσφορών έως 05/02/2021 (15/01/2021)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ», για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, προσφορές έως 05-02-2021 (15/01/2021)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού» (CPV 33181200-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (Διενέργεια 01-02-2021) (05/01/2021)
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Τεχνητού Νεφρού» (CPV 33181500-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (Διενέργεια 02-02-2021) (05/01/2021)
Ενημερωτικό σημείωμα για την διαδικασία καταχώρισης φαρμάκων στο Κρατικό μητρώο Φαρμάκων της Λευκορωσίας (05/01/2021)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1706 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023 (05/01/2021)
Δημοσίευση Π.Δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020): Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ (05/01/2021)
Ενημέρωση για διαδικασίες και προϋποθέσεις εμπορίου και ανταλλαγών μεταξύ ΗΒ και ΕΕ, που θα τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, από την 1/1/2021 (05/01/2021)
Ενημερωτικό σημείωμα: Διαμετακόμιση & Μεταφορές στα σύνορα ΕΕ-ΗΒ (05/01/2021)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››