ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
30/08/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.

 

Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής ανακοινώνει τα εξής:

 

1.      Με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. 79752/30.12.2014, (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014), καθορίσθηκαν τα ετήσια, ενιαία, ειδικά τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., από το έτος 2015 και εφεξής, κατά νομική μορφή υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

2.      Τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν ως εξής: α) ατομικές επιχειρήσεις, 30,00 €, β) προσωπικές εταιρείες, 80,00 €, γ) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, 100,00 €, δ) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 150,00 €, στ) ανώνυμες εταιρείες, 320,00 €.

3.      Οι επιχειρήσεις που ΔΕΝ έχουν καταβάλει τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να τα καταβάλουν, χωρίς προσαυξήσεις, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018.

4.      Από την ημερομηνία αυτή και εξής, τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. που δεν έχουν καταβληθεί για τα έτη 2015, 2016 και 2017 θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

5.      Η καταβολή των τελών πραγματοποιείται μέσω των υποκαταστημάτων των συνεργαζόμενων Τραπεζών, ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής, η οποία εκδίδεται από την εφαρμογή https://services.businessportal.gr/.

6.      Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις προσωπικές εταιρίες σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Η μη καταβολή των παραπάνω τελών τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ., αφ’ ενός μεν παραβιάζει τις αρχές, α ) της ισότητας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων έναντι του Νόμου και β ) των ίσων κανόνων ανταγωνισμού αυτών των επιχειρήσεων, που κατέβαλλαν τα τέλη έναντι αυτών που δεν τα κατέβαλλαν, αφ’ ετέρου δε η μη είσπραξη τους, από το Επιμελητήριο για λογαριασμό του Γ.Ε.ΜΗ., προκαλεί Διοικητικές, Αστικές και Ποινικές κυρώσεις για τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, καλεί τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. να καταβάλουν, χωρίς προσαυξήσεις, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, τα τυχόν οφειλόμενα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες της βεβαίωσης και είσπραξης τους από τη Δ.Ο.Υ. κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Τρόποι Πληρωμής: α) μέσω webbanking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ β) με χρεωστική - πιστωτική κάρτα γ) σε τράπεζα

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΛΗ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τα οφειλόμενα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. πριν τη λήψη της παρούσας ειδοποίησης, παρακαλούμε αγνοήστε την.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.services.businessportal.gr

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία για την οφειλή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (τηλ: 2371024200, 24300).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ενημερωτική επιστολή για βεβαίωση τελών ΓΕΜΗ.pdf