ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
05/09/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 179804/03.08.2017),

1. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό έλεγχο στις επιχειρήσεις που δεν ΜΜΕ, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Α 143), δημοσιεύτηκε η οικ. 178679/04.07.2017 Υπουργική Απόφαση «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών ελέγχων» (ΦΕΚ Β΄2337), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθορισμό των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, το περιεχόμενο των εκθέσεων των αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελεγκτών, το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, τη διαδικασία υποβολής των εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου καθώς και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων. Επίσης, καθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα των Ενεργειακών Ελεγκτών, το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και η διαδικασία εγγραφής σε αυτό.

2.Οι υπόχρεες επιχειρήσεις για την διενέργεια ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που :

α) Απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους, ή

β) Απασχολούν λιγότερους από 205 εργαζομένους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων , ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από τις τελευταίες  διαθέσιμες/δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελευταίου ετήσιου οικονομικού έτους, και για τον αριθμό των εργαζομένων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του τίτλου 1 του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003), για το ίδιο οικονομικό έτος.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω απόφασης, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν , εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή έως τις 10.07.2018 στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, Δήλωση Αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος καταχωρίζεται η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της απόφασης.

4. ΟΙ επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβληθούν σε Ενεργειακό Έλεγχο, επιλέγουν τον Ενεργειακό Ελεγκτή από το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

5.Όπως προβλέπει το άρθρο 10 της υπόψη απόφασης, στην ιστοσελίδα του υπουργείου (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=281&language=el-GR), έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με κατευθυντήριες οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύνταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων»), υπόδειγμα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργαλεία για την διενέργεια των υπολογισμών.

6. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα υπάρχει και σύνδεσμος που οδηγεί στη Διαδικτυακή Πύλη για ενεργειακούς ελέγχους (https://www.buildingcert.gr/enaudits/)  στην οποία , μεταξύ άλλων , οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση λήψης κωδικών πρόσβασης (https://www.buildingcert.gr/enaudits/faces/index.xhtml)  και στη συνέχεια να καταχωρίσουν Δήλωση Διενέργειας Ενεργειακού Ελέγχου.

7. Επισημαίνεται ότι, στις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 της ανωτέρω απόφασης.

Περισσότερες πληροφορίες κος Κίμων Υφαντίδης, τηλ 213-1513442 , fax 213-1513563, email : depea@prv.ypeka.gr , Μεσογείων 119, ΤΚ 101 92 Αθήνα.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή