ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης ΑΦΜ & ΑΜΚΑ για τους μετακλητούς εργάτες γης
01/10/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 Το τελευταίο διάστημα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσέλευσης των μετακλητών εργατών γης για τη συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς στον νομό μας, διαπιστώνουμε καθυστερήσεις και προβλήματα για την έκδοση ΑΦΜ & ΑΜΚΑ από τους αντίστοιχους φορείς.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία ΦΕΚ 3095Β/24.07.2020_Απόφαση 1174 «Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται  σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104)» του Διοικητή της ΑΑΔΕ κου Πιτσιλή  η προβλεπόμενη διαδικασία είναι η παρακάτω :

 

“Για την απόδοση Α.Φ.Μ. διαβιβάζονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων προς τη Φορολογική Διοίκηση, συγκεντρωτικές καταστάσεις σε μορφή excel από τις οποίες προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. Με την ολοκλήρωση της απόδοσης του Α.Φ.Μ. οι καταστάσεις επιστρέφονται στις υπηρεσίες από όπου εστάλησαν, με συμπληρωμένο τον Α.Φ.Μ. των ως άνω προσώπων.”

  

Επειδή όμως διαπιστώνουμε ότι δεν ακολουθείτε η προαναφερόμενη διαδικασία, και παρά τις συνεχιζόμενες οχλήσεις μας προς την ΑΑΕΔΕ για το λόγο που δεν έστειλαν τα αρχεία με το ΑΦΜ στις Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις , δεν έχουμε λάβει μέχρι και σήμερα καμία απάντηση.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο εργοδότης θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, όπως ρητά δήλωσε και στην αίτηση πρόσκλησης που συμπλήρωσε και απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διεύθυνση.

 Επειδή είμαστε σχεδόν στη μέση της περιόδου της συγκομιδής και πολλοί εργάτες δεν έχουν ακόμα ΑΦΜ & ΑΜΚΑ, προκειμένου να πληρωθούν και να ασφαλιστούν  , σας προτείνουμε για διευκόλυνσή σας να λάβετε Υπεύθυνες Δηλώσεις με το γνήσιο της υπογραφής τους από τους εργάτες σας (υπόδειγμα επισυνάπτουμε συνημμένα), που να σας εξουσιοδοτούν να παραλάβετε :

 (α) από  την αρμόδια Δ.Ο.Υ.(Τμήμα Μητρώου) που ανήκει ο εργοδότης που προσκάλεσε τους μετακλητούς εργάτες , την επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ. για τους εργάτες τους, για να μην πηγαίνει ο κάθε εργάτης μεμονωμένα.

 (β) από τα τοπικά καταστήματα του e– ΕΦΚΑ που ανήκει ο εργοδότης, την έκδοση του ΑΜΚΑ  (μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως :

 1)Διαβατήριο σε ισχύ. Στο διαβατήριο θα πρέπει να είναι εμφανής η σχετική σήμανση κατά τη στιγμή εισόδου τους στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατηγορία πολιτών τρίτης χώρας δεν λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, πλην της σήμανσης στο διαβατήριο.

 2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη).

 

Ευελπιστούμε ότι ακολουθώντας αυτήν τη διαδικασία οι εργοδότες δεν θα αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ..doc
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ.doc