ΔΡΑΣΕΙΣ   /   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Πρόσκληση διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών σε τουριστικές εκθέσεις εξωτερικού του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για το 2017
11/01/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΠΡΟΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤο Επιμελητήριο Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι προτίθεται να διοργανώσει δύο (2) οδικές επιχειρηματικές αποστολές σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού.
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών κατά επιχειρηματική αποστολή, για μετακίνηση και διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν από τα τουριστικά πρακτορεία θα αφορούν :


1) Επιχειρηματική αποστολή η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι – Σερβία, το χρονικό διάστημα 23/02/2017 έως και 25/02/2017 .
 Η προσφορά θα  αφορά τιμή κατ’ άτομο για διαμονή :
Α) Σε δίκλινο δωμάτιο
Β) Σε  μονόκλινο δωμάτιο.
και θα περιλαμβάνει τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό, σε ένα από τα παρακάτω ξενοδοχεία :
    1- Προσφορά για το Ξενοδοχείο ZIRA HOTEL BEOGRAD.
    2- Προσφορά  για το Ξενοδοχείο SUMADIJA (BEST WESTERN)
    3- Προσφορά για το Ξενοδοχείο CONTINENTAL BEOGRAD 4*.

Εκτός της παραπάνω τιμής θα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά το συνολικό κόστος μετακίνησης (από Χαλκιδική προς Βελιγράδι και αντίστροφα) για  :
α) Λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής, καινούργιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ..
β) Καθημερινή μεταφορά από το ξενοδοχείο στην Έκθεση ITTFA Belgrade 2017 και αντιστρόφως.


2) Επιχειρηματική αποστολή η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι – Ρουμανία, το χρονικό διάστημα 16/02/2017 έως και 18/02/2017.
Η προσφορά θα  αφορά τιμή κατ’ άτομο για διαμονή.
 Α) Σε δίκλινο δωμάτιο
Β) Σε  μονόκλινο δωμάτιο.
και θα περιλαμβάνει τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό, σε ένα από τα παρακάτω ξενοδοχεία :
1- Προσφορά για το Ξενοδοχείο  MARRIOT       
 2- Προσφορά για το Ξενοδοχείο  RAMADA PARK HOTEL

Εκτός της παραπάνω τιμής θα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά το συνολικό κόστος μετακίνησης (από Χαλκιδική προς Βουκουρέστι και αντίστροφα) για  :
α) Λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής, καινούργιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ..
β) Καθημερινή μεταφορά από το ξενοδοχείο στην Έκθεση TTR ROMANIA 2017 και αντιστρόφως .

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής έως και το 2016, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα :
1.    Για κάθε αποστολή θα κατατεθεί ξεχωριστός φάκελος στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η Αποστολή την οποία περιέχει. (π.χ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ), καθώς επίσης και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας).
2.    Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να εμπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη, στην οποία να βεβαιώνεται ότι : (α) έχει λευκό ποινικό μητρώο, (β) σε περίπτωση που ανακηρυχτεί ανάδοχος θα προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω από τον ανάδοχο αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
3.    Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να εμπεριέχεται Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ’ αυτό, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου και το ειδικό επάγγελμά του.
4.    Σε κάθε προσφορά θα πρέπει στο τέλος της να αθροίζεται το συνολικό ποσό που θα αφορά (α)το κόστος διαμονής και (β) το κόστος μεταφοράς, το οποίο θα είναι το συνολικό ποσό με το οποίο θα συγκριθούν όλες οι προσφορές, σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτεται.
5.    Σε κάθε αποστολή όλες οι διανυκτερεύσεις πρέπει να είναι στο ίδιο ξενοδοχείο.
6.    Τα πρακτορεία που θα αναδειχθούν από τη διαδικασία θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου και όλες τις διαδικασίες, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αποστολής , ενδεικτικά αναφέρεται , η συγκέντρωση των ονομάτων των συμμετεχόντων επιχειρηματιών μελών , την ενημέρωση και συνεννόηση με τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες , την είσπραξη των προκαταβολών , την εξόφληση της συμμετοχής τους καθώς και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την πραγματοποίηση και την εξέλιξη της αποστολής.
7.    Για συμμετοχές έως τριάντα (30) ατόμων, στην προσφορά των τουριστικών γραφείων θα εμπεριέχεται και η δωρεάν συμμετοχή για ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ενώ για συμμετοχή άνω των σαράντα πέντε (45) ατόμων θα εμπεριέχεται η δωρεάν συμμετοχή για δύο (2) μέλη .
8.    Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί για κάθε αποστολή χωριστά

Θα προτιμηθεί η οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των παρεχομένων  υπηρεσιών κατά επιχειρηματική αποστολή.

Παρακαλούμε οι προσφορές να αποσταλούν κλειστές στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00.  (η έγκαιρη κατάθεση του φάκελου είναι ευθύνη του συμμετέχοντα και το Επιμελητήριο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση των ταχυμεταφορικών εταιρειών ή των ταχυδρομείων).

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 πμ – 14.30 μμ. Υπεύθυνη κα Τζηρίτη Γεωργία.
      
   

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή