ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ   /   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Διατήρηση Εγγραφής (ανανέωση άδειας) στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών ή Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με ισχύ έως 31.12.2019
30/01/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διατήρηση Εγγραφής (ανανέωση άδειας) στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών ή Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με ισχύ έως 31.12.2019

 

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές των οποίων η ισχύς της αδείας που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019

 

Η ανανέωση της άδειας ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή πρέπει να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως και 31.3.2020, σύμφωνα με το Ν. 4583/2018.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας έχουν σταλεί από την Υπηρεσία του Μητρώου με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) προς όλους τους διαμεσολαβητές που λήγει η άδειά τους.

 

Σημειώνεται ότι

§                     Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/21-11-2014 Πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος αποφασίστηκε η επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων. Η παρούσα πράξη εφαρμόζεται αφενός στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα (αντ) ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή και για τη διατήρηση της εγγραφής του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Μητρώο του άρθρου 3 του Π.Δ.190/2006, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Κάθε πρόσωπο συγκεντρώνει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες παρακολούθησης σεμιναρίων σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013 και έκτοτε τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες για κάθε επόμενη πενταετία. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που υποβάλλονται ανά πενταετία σε υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου υποχρεούνται να προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο του άρθρου 3 Π.Δ. 190/06.

”””Οι διαμεσολαβητές που δεν θα προσκομίσουν τις βεβαιώσεις επανεκπαίδευσης έως 31/03/2020 θα διαγραφούν αμελλητί από το Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών”””

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή