ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ   /   ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
28/06/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Προεγγραφή Ατομικής Επιχείρησης / Προέγκριση Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου


 Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγρ. 1 άρθρ. 7 Ν.2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, για τις επιχειρήσεις- μέλη του.


 Για την προεγγραφή (προέγκριση επωνυμίας) ατομικών επιχειρήσεων απαιτείται:


•    Αίτηση προεγγραφής, σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Με την αίτηση αυτή, δηλώνεται στο Επιμελητήριο η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητάς της Επιχείρησης κλπ.
•    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο *
•    Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•    Καταβολή τέλους 10,24€

    *Αλλοδαπά έγγραφα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β'παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του Ν.4250/2014 ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, κατατίθονται, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προέγκριση επωνυμίας (προεγγραφή) ισχύει ΜΟΝΟ για ΔΥΟ (2) μήνες. Μετά την παρέλευση  του διμήνου, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θα διαγράψει αυτεπάγγελτα την προσωρινή καταχώρηση και δικαιούται να παραχωρήσει την επωνυμία ή/ και το διακριτικό τίτλο σε άλλον ενδιαφερόμενο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ