ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
19/02/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και μέχρι του ποσού των 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Το κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο της περιοχής Πολυγύρου, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά την ημέρα παράδοσής του.

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής που εδρεύει στον Πολύγυρο για ένα έτος και η προμήθεια του θα γίνετε τμηματικά έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον προμηθευτή.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 επισημαίνεται ότι η προσφορά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου νομίμου εκπροσώπου

β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ.

 

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, προσκομίζονται επιπλέον αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου:

 

γ) Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) από την υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. και

δ) Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης (στοιχεία εκπροσώπων) από την

    υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η.

 

 Η μη προσκόμιση των ανωτέρω από τον ανάδοχο αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» έως την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (Πολυτεχνείου 58 – Πολύγυρος 63100).

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. – 14:30 μ.μ..  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2019.pdf