ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ   /   ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
28/06/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων, εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-04-2012) όπως ισχύει.

1.    Αίτηση εγγραφής


2.    Ταυτότητα ή Διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της ΕΕ ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. ή εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

3.    Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 Ν.1599/1986  του υπόχρεου στην οποία δηλώνεται ότι:
Α)Δεν έχω καταδικαστεί ούτε είμαι υπόδικος για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα. 
Β)Δεν έχω υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.(ΑΚ1666-1688).
Γ) Δεν είμαι Δημόσιος υπάλληλος, Κοινοτικός, Δημοτικός, ΝΠΔΔ, Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος.
Και
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να προσκομίζω στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής κάθε ένα (1) έτος την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθώ να πληρώ τις προϋποθέσεις του νόμου 4072/12, άρθρο 198 για την Άσκηση του επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων.

4.    Αποδεικτικό σπουδών: Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής (για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας).

5.    Έναρξη/Μεταβολή Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με σχετικό κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 68311000).

6.    Εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αντίστοιχη καταβολή των προβλεπόμενων τελών.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Για παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων από νομικό πρόσωπο απαιτείται (άρθρο 197):
α)Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας να προβλέπεται στον καταστατικό σκοπό του νομικού προσώπου
β)Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 198 του ν.4072/2012 να συντρέχουν σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομίμως το νομικό πρόσωπο. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στον υπεύθυνο του κλάδου μεσιτείας κάθε υποκαταστήματος του νομικού προσώπου.

*Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Μεσίτη Ακινήτων πρέπει να πληρούνται σε μόνιμη βάση. Αν εκλείψει έστω και μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 198 του ν.4072/2012, ο μεσίτης υποχρεούται να ενημερώσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μέσα σε ένα μήνα και διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. και το Μητρώου του Επιμελητηρίου.

**Τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στο Επιμελητήριο ή προσκομίζεται από άλλο πρόσωπο με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ