ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προέγκριση Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων υφιστάμενων επιχειρήσεων
27/06/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

 

Προέγκριση Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων υφιστάμενων επιχειρήσεων


Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγρ. 1 άρθρ. 7 Ν.2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, για τις επιχειρήσεις- μέλη του.

 


Για την προέγκριση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου ατομικών επιχειρήσεων απαιτείται:


•    Αίτηση προέγκρισης, σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Με την αίτηση αυτή, δηλώνεται στο Επιμελητήριο η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητάς της Επιχείρησης κλπ.
•    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο *
•    Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•    Καταβολή τέλους 10,24€

       *Αλλοδαπά έγγραφα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β'παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του Ν.4250/2014 ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, κατατίθονται, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.


Για την προέγκριση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) απαιτείται:


•    Αίτηση προέγγρισης, σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Με την αίτηση αυτή, δηλώνεται στο Επιμελητήριο η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητάς της Επιχείρησης κλπ.

•    Προσχέδιο καταστατικού με την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο

•    Φωτοτυπίες Αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας *
•    Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•    Καταβολή τέλους 10,24€

        *Αλλοδαπά έγγραφα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης β'παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του Ν.4250/2014 ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, κατατίθονται, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. 
Σημείωση: Για να εκδοθεί από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής βεβαίωση προέγκρισης για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80).

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ