ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Προέγκριση Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων υφιστάμενων επιχειρήσεων
27/06/2016
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Προέγκριση Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων υφιστάμενων επιχειρήσεων


Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγρ. 1 άρθρ. 7 Ν.2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, για τις επιχειρήσεις- μέλη του.

 


Για την προέγκριση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου ατομικών επιχειρήσεων απαιτείται:


•    Αίτηση προέγκρισης, σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Με την αίτηση αυτή, δηλώνεται στο Επιμελητήριο η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητάς της Επιχείρησης κλπ.
•    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
•    Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•    Καταβολή τέλους 10,24€

 


Για την προέγκριση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) απαιτείται:


•    Αίτηση προέγγρισης, σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Με την αίτηση αυτή, δηλώνεται στο Επιμελητήριο η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητάς της Επιχείρησης κλπ.

•    Προσχέδιο καταστατικού με την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο

•    Φωτοτυπίες Αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας
•    Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•    Καταβολή τέλους 10,24€

 

 
Σημείωση: Για να εκδοθεί από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής βεβαίωση προέγκρισης για κάποια επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλες/ους εγγεγραμμένες/ους στα αυτά βιβλία (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.1089/80).

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ