ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε εταιρείες που παράγουν καθορισμένα οργανικά χημικά προϊόντα έως 10/05/2017
19/04/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Με βάση το Νόμο 2991/2002 με τον οποίο εφαρμόζεται στη χώρα μας η διεθνής Σύμβαση για τα χημικά όπλα, όσοι ασκούν δραστηριότητες οι οποίες υπόκειται στη Σύμβαση υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική δήλωση το Γενικό Χημείο του Κράτους – Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων. Με το άρθρο 8 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται ότι δήλωση υποχρεούνται μεταξύ άλλων να υποβάλλει η εγκατάσταση:

  • που παράγει ετησίως περισσότερους από 20 τόνους καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων (DOCs) που δεν είναι καταχωρημένα σε Πίνακα.
  • που ένα τουλάχιστον εργοστάσιο της παράγει ετησίως περισσότερους από 3 τόνους καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων που δεν είναι καταχωρημένα σε Πίνακα και που περιέχουν φθόριο, φώσφορο ή θείο (PSF).

Υπεύθυνος για την εφαρμογή της σύμβασης σε διεθνές επίπεδο είναι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) με έδρα τη Χάγη.

Ως καθορισμένο οργανικό χημικό προϊόν (Discrete Organic Chemical, DOC) ορίζεται κάθε χημικό προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία των χημικών ενώσεων που περιλαμβάνει όλες τις ενώσεις του άνθρακα, εκτός από τα οξείδια (CO, CO2), τους διθειάνθρακες και τα ανθρακικά μέταλλα.

Όπου αναφέρεται Πίνακας νοούνται οι Πίνακες 1,2 και 3 του Νόμου 2991/2002.

Παραγωγή καθορισμένου οργανικού χημικού προϊόντος είναι η απόκτηση μιας καθορισμένης οργανικής χημικής ουσίας – προϊόντος μέσω της αντίδρασης χημικής σύνθεσης, δηλαδή η «παραγωγή με σύνθεση». Για τους σκοπούς της εφαρμογής του προαναφερθέντος νόμου, ο όρος «παραγωγή» δεν πρέπει να συγχέεται με ενέργειες όπως συσκευασία, τυποποίηση κ.λπ.

Για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες της Σύμβασης ο όρος «παραγωγή με σύνθεση» λαμβάνεται με την ευρεία έννοια και σημαίνει την Παρασκευή βάσει χημικής σύνθεσης περιλαμβανομένης οιασδήποτε βιολογικής, βιοχημικής ή ενζυμικής μεθόδου. Για τις καθορισμένες οργανικές ενώσεις που δεν περιλαμβάνονται στους Πίνακες της Σύμβασης δεν είχε διευκρινιστεί εξαρχής εάν στη διαδικασία σύνθεσης νοούνται και οι βιολογικές, βιοχημικές μέθοδοι με αποτέλεσμα ουσίες των οποίων η σύνθεση να γίνεται με τέτοιες διαδικασίες να μην υπόκεινται σε υποχρεώσεις βάσει της Σύμβασης. Για να αποσαφηνιστεί το θέμα τέθηκε σχετικό ερώτημα προς την επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία στη 19η Σύνοδό της εξέδωσε σύσταση όπου αναφέρεται ότι «κάθε διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία μιας χημικής ουσίας θα πρέπει να καλύπτεται από τον όρο «παράγεται με σύνθεση. Κατόπιν τούτου όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν με σύνθεση καθορισμένες χημικές ουσίες (με ή χωρίς φθόριο, φώσφορο ή θείο) πάνω από το προβλεπόμενο όριο, εμπίπτουν στη Σύμβαση, ανεξαρτήτως διαδικασίας συνθέσεως.

Με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσης συστάσεως και ιδίως για την εκτίμηση του είδους και του αριθμού των επιπρόσθετων εγκαταστάσεων οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση, η Τεχνική Γραμματεία του Οργανισμού συνέταξε σχετικό ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 2 παραρτήματα. Το πρώτο απευθύνεται στα Κράτη – Μέρη της Σύμβασης και το δεύτερο σε εταιρείες οι οποίες παράγουν καθορισμένα οργανικά χημικά προϊόντα (αγροχημικά, βιοκαύσιμα, φαρμακευτικά κ.α.). Τα Κράτη – Μέρη της Σύμβασης αφού συλλέξουν τις πληροφορίες από τις εταιρείες θα πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούν τα στοιχεία και να αποστείλουν στον Οργανισμό το παράρτημα Ι του ερωτηματολογίου.

Από το Γενικό Χημείο του Κράτους – Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων έχει αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ξάνθης ερωτηματολόγιο, το οποίο παρακαλούνται οι εταιρείες που διαθέτουν εγκατάσταση παραγωγής με βιολογικές ή βιοχημικές διαδικασίες σύνθεσης καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων, να το συμπληρώσουν και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου 2017 στο environment@gcsl.gr .

Δεν απαιτείται συμπλήρωση του ερωτηματολογίου όταν στην πορεία της σύνθεσης δεν περιλαμβάνονται βιολογικές ή βιοχημικές διαδικασίες.

Το ερωτηματολόγιο είναι στην Αγγλική γλώσσα. Μερικές διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του:

Με τον όρο “biomediated process” νοούνται οι διαδικασίες κατά τις οποίες λαμβάνουν χώρα βιολογικές και/ή βιοχημικές διεργασίες. DOC είναι το αρκτικόλεξο του Discrete Organic Chemical, καθορισμένο οργανικό χημικό προϊόν. PSF είναι το ακρωνύμιο για τα καθορισμένα οργανικά χημικά προϊόντα που περιέχουν φθόριο, φώσφορο ή θείο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τα χημικά όπλα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους – Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων: http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=556

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ