ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ   /   ΙΔΡΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΙΚΕ)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
06/02/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ίδρυση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

(Ν.4072/2012-ΦΕΚ 86Α/11-04-2012)

 

Για την ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε.) υποβάλλεται φάκελος στην Υ.Μ.Σ., ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ1-1084/24-05-2011

 

 • Καταστατικό Ι.Κ.Ε. υπογεγραμμένο από τους εταίρους  σε έντυπη (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc), με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής των εταίρων.

 

 • Αστυνομικές ταυτότητες εταίρων ΙΚΕ για Έλληνες υπηκόους,  ταυτότητα ή διαβατήριο γιαυπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε., διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα

Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένα αντίγραφα.

 

 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ακριβές αντίγραφο αυτής (για τους υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.)

 

 • Υπεύθυνη δήλωση των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή  για τη διεύθυνση της εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εφόσον δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως

ή Θεωρημένο μισθωτήριο από τη Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.

Στην Υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύστασης εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.

 

 • Εξουσιοδότηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 (Υπόδειγμα 1 - Παράρτημα Ι)

Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους εταίρους, θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής τους.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille(για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

                                                     ή

Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές Αντικλήτου  (Υπόδειγμα 5 - Παράρτημα Ι)

Εφόσον στην Υ.Μ.Σ. προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται            εγγράφως ένας εξ’ αυτών ως εκπρόσωπος. 

Σημειώνουμε ότι συμπληρώνεται ακόμα και από το μοναδικό εταίρο της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., που θα προσέλθει ο ίδιος στην Υ.Μ.Σ., για να ορίσει τυπικά τον εαυτό του ως εκπρόσωπο.

 

 • Εντολή-Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του Εκπροσώπου τους για τη σύσταση της εταιρίας (Υπόδειγμα Α)

Υπογράφεται από τους εταίρους ή από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής

 

 • Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου:

α) Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού προσώπου Μ3

β) Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης όπου απαιτείται Μ6

γ) Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου Μ7

δ) Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου Μ8

 

 • Καταβολή της ετήσιας συνδρομής  του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής (40,96 €)  

 

 • Καταβολή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70€). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

 

 • Τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ).

 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.

 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία
 • Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό και για τις ΟΕ,ΕΕ υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή/ών ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ.

 • ΦΕΚ σύστασης
 • ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης  για το ποσοστό των μετοχών.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

 • Ισχύον Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της σύμβασης της Χάγης (apostille), επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών, ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της  χώρας προέλευσης για την έδρα της αλλοδαπής εταιρείας και για την ύπαρξή της και ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της, με σφραγίδα της σύμβασης της Χάγης (apostille), επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών,  ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής και για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της, με σφραγίδα της σύμβασης της Χάγης (apostille), επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών,  ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Συμβολαιογραφική ή προξενική πράξη διορισμού του νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα ή Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.

** Μέσω της ΥΜΣ Ιδρύονται όλες οι ΙΚΕ, ανεξαρτήτως αν σύμφωνα με το νόμο απαιτείται άδεια λειτουργίας ή έγκριση (π.χ. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)

 

Η εταιρεία με την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της καθώς και ΑΦΜ.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣ ΥΜΣ.doc
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΜΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ.doc
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α.doc
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Ι.Κ.Ε. μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.doc