ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ   /   ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Προσωπικών Εταιριών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)
06/02/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Δικαιολογητικά για την ίδρυση

Προσωπικών Εταιριών

μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης  (Υ.Μ.Σ.)

 

Για τη σύσταση προσωπικής εταιρίας (ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης) υποβάλλεται φάκελος στην Υ.Μ.Σ., ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ1-802/23-03-2011 ΦΕΚ 470 Β’.

 

 • Καταστατικό εταιρείας υπογεγραμμένο από τους εταίρους σε έντυπη (1 πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των εταίρων.

 

 • Αστυνομικές ταυτότητες εταίρων για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε., διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε καθώς και άδεια διαμονής.

 

 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.

 

 • Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωσητου άρθρου 8 του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης για την έδρα της υπό σύστασης εταιρίας με το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 • Εξουσιοδότηση –Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1 Παράρτημα 1)

Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους εταίρους, θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής τους.

    ή

       Δήλωση (Υπόδειγμα 5 Παράρτημα 1)

Εφόσον στην Υ.Μ.Σ. προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεταιεγγράφως ένας εξ’ αυτών ως εκπρόσωπος. 

 

 • Εντολή-Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του Εκπροσώπου για τη Σύσταση προσωπικής εταιρίας (Υπόδειγμα 3 Παράρτημα 1)

 

Υπογράφεται από τους εταίρους ή από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής.

 

 

 

 • Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου:

α) Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού προσώπου Μ3

β) Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης όπου απαιτείται Μ6

γ) Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου Μ7

δ) Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου Μ8

 

 • Καταβολή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (50€).

Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των τριών (3), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. 

 

 • Τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. (10 ευρώ).

 

 • Τέλος συνδρομής Επιμελητηρίου Χαλκιδικής ( 30,72 €) 

 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.

 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία
 • Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό και για τις ΟΕ,ΕΕ υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή/ών ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ.

 • ΦΕΚ σύστασης
 • ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης  για το ποσοστό των μετοχών.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille),  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

 

Η εταιρεία με την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της καθώς και ΑΦΜ.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣ ΥΜΣ.doc
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΜΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ.doc
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-ΕΝΤΟΛΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΜΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.doc
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Προσωπικών Εταιριών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.doc